Flaga Polski
United Kingdom Flag
Strona główna Oferta Polityka jakości Akredytacja Kontakt

POLITYKA JAKOŚCI

Opis z dnia 22.03.2020

Nadrzędnym celem funkcjonowania Centrum Badań i Analiz UJK jest zapewnienie najwyższej jakości badań z jednoczesnym spełnieniem wymagań naszych kontrahentów i respektowaniem odpowiednich przepisów prawa.

Centrum Badań i Analiz UJK działa niezależnie, kierując się bezstronnością i obiektywnością, unikając nieakceptowalnych konfliktów interesów i wykluczając wpływ innych interesów lub stron.

Wszystkie informacje uzyskane w trakcie realizacji usługi na rzecz klienta są chronione, a klient ma gwarancję, że informacje te nie zostaną nikomu ujawnione bez pisemnego polecenia lub zgody z jego strony.

Laboratorium działając zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025 w ramach Polityki Laboratorium stawia sobie następujące cele strategiczne:

 • Zapewnienie dobrej praktyki profesjonalnej i utrzymanie wysokiego poziomu jakości pracy i świadczonych usług badawczych, określonych na bazie uwarunkowań organizacyjnych i prawnych oraz wymagań ustalonych z Klientem;
 • Utrzymanie i ciągłe doskonalenie organizacji pracy i osiągniętych kompetencji technicznych personelu Laboratorium;
 • Zapewnienie wiarygodności, użyteczności i rzetelności wyników badań;
 • Zagwarantowanie ochrony poufnych informacji i praw własności Klienta;
 • Stały wzrost zaufania i satysfakcji naszych Klientów;
 • Zbudowanie i utrzymanie pozycji wiarygodnego i profesjonalnego Laboratorium;
 • Ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania i jego procesów.

Cele Polityki Laboratorium realizowane są poprzez:

 • Stałe podnoszenie kwalifikacji personelu w zakresie realizacji metod i technik badawczych oraz systemu zarządzania;
 • Zastosowanie nowoczesnego, nadzorowanego wyposażenia, wykorzystującego w możliwie szerokim zakresie techniki informatyczne;
 • Uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych;
 • Podejmowanie działań dla uzyskania i utrzymania nadanej akredytacji oraz rozszerzanie jej zakresu o nowe metody badawcze wynikające z potrzeb Klientów;
 • Przestrzeganie przepisów prawa.

Od personelu Laboratorium wymagana jest znajomość i stosowanie Polityki Laboratorium i procedur opisanych w dokumentach Systemu Zarządzania.

Deklarujemy, że Kierownictwo i personel Laboratorium jest świadomy istoty oraz ważności swoich działań, jak również tego, w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia celów Systemu Zarządzania, co gwarantuje spójność działania Laboratorium.

Kierownictwo Centrum Badań i Analiz deklaruje pełne zaangażowanie we wdrażanie i utrzymanie Systemu Zarządzania oraz zapewnienie środków niezbędnych do osiągania celów i właściwego funkcjonowania Laboratorium, doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania i zapewnienia jego zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025.

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami:

 • Laboratorium na życzenie Klienta wykonuje stwierdzenie zgodności wyników ze specyfikacją lub wymaganiem.
 • Klient może dostarczyć własną specyfikację dotyczącą badanego obiektu, a także określić zasadę podejmowania decyzji.
 • Stwierdzenie zgodności przedstawiane jest w sposób jasny, poprzez przyrównanie wyników uzyskanych w czasie badań do limitów ze specyfikacji, normy lub innego dokumentu, w którym zawarte są wymagania.
 • Zasada podejmowania decyzji: Laboratorium przy podejmowaniu decyzji uwzględnia niepewność pomiaru zgodnie z złożeniami specyfikacji (jeśli podane) i/lub wytycznymi określonymi przez jednostki administracyjne (np. WIOŚ). Do stwierdzenia zgodności wykorzystywana jest zasada podejmowania decyzji oparta na prostej akceptacji, zgodnie z założeniami dokumentu ILAC G8. Zgodnie z założeniami przywołanej zasady, wynik pomiaru znajdujący się w granicy tolerancji przyjmowany jest za zgodny, natomiast wynik znajdujący się poza tolerancją, która odpowiada granicy akceptacji, uważany jest za niezgodny. Dla przyjętej zasady ryzyko błędnego odrzucenia wyników zbliżonych do granicy tolerancji (wynik poza granicą tolerancji, niepewność w granicach tolerancji) wynosi 50%. Taką samą wartość przyjmuje ryzyko związane z błędną akceptacją wyników, które znajdują się blisko granicy tolerancji (wynik w granicy tolerancji, niepewność poza granicą tolerancji).
 • Laboratorium informuje Klienta o wymaganiach, specyfikacjach względem, których wykonywane jest stwierdzenie zgodności oraz o zasadzie podjęcia decyzji w przekazywanej Klientowi ofercie.

Nowości

Akredytowane pomiary gęstości optycznej dymu

22 sierpnia 2023

PCA przyznało CBiA akredytację na pomiary właściwej gęstości optycznej dymu w wyrobach z tworzyw sztucznych i gumy oraz wyrobach, materiałach i obiektach budowlanych metodą testu jednokomorowego. Pomiary są realizowane w Pracowni Analiz Termicznych i Chromatograficznych CBiA.

Pozytywna ocena PCA

3 listopada 2022

Na podstawie wyników oceny przeprowadzonej w dniu 5 lipca 2022 PCA podjęło decyzję o utrzymaniu akredytacji CBiA Nr AB 1622 w dotychczasowym zakresie akredytacji.

Akredytowana pomiary pyłów PM2,5 i PM10

1 września 2021

PCA przyznało CBiA akredytację na pomiary stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 w powietrzu atmosferycznym metodą rozpraszania światła. Pomiary są realizowane w Pracowni Badań Środowiska CBiA.

Trzy nowe akredytowane metody!

21 września 2020

PCA przyznało CBiA akredytację na trzy metody pomiarowe obejmujące badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza, w tym pomiary stężenia ozonu metodą fotometrii w nadfiolecie, stężenia tlenków azotu metodą chemiluminescencyjną oraz stężenia ditlenku siarki metodą fluorescencji w nadfiolecie. Pomiary są realizowane w Pracowni Badań Środowiska CBiA.

Potwierdzenie zgodności systemu zarządzania z nową normą

21 września 2020

Na podstawie wyników oceny przeprowadzonej w dniach 9-10 lipca 2020 roku PCA potwierdziło zgodność systemu zarządzania Centrum Badań i Analiz z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Symbol akredytacji