Flaga Polski
United Kingdom Flag
Strona główna Oferta Polityka jakości Akredytacja Kontakt

PRACOWNIA ANALIZ TERMICZNYCH I CHROMATOGRAFICZNYCH

Opis z dnia 15.09.2020

Pracownia Analiz Termicznych i Chromatograficznych specjalizuje się badaniu właściwości termicznych różnego typu materiałów ogniotrwałych i komponentów oraz tworzyw sztucznych, a także oznaczaniem szerokiej gamy szkodliwych zanieczyszczeń organicznych w próbkach środowiskowych, przemysłowych i w żywności.

Pomysłodawcą do stworzenia Pracowni był nasz mentor śp. Profesor Adam Grochowalski, kierownik Akredytowanego Laboratorium Analiz Śladowych Politechniki Krakowskiej.  Jego pasja i zaangażowanie podparte ogromną wiedzą i doświadczeniem stały się inspiracją do wdrażania kolejnych metod badawczych, a wieloletnia współpraca między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a Politechniką Krakowską zaowocowała realizacją nowych przedsięwzięć w zakresie naukowym jaki i komercyjnym.

Z usług Pracowni Analiz Termicznych i Chromatograficznych mogą skorzystać zarówno uczelniane i komercyjne jednostki badawczo – naukowe, jednostki urzędowe prowadzące kontrolę podmiotów korzystających ze środowiska oraz firmy produkcyjne czy usługowe, dla których istotne jest przeprowadzanie badań stabilności termicznej, ocena właściwości fizykochemicznych badanych próbek i ich czystości oraz oznaczenie zawartości związków chemicznych, ksenobiotyków czy zanieczyszczeń organicznych objętych wymogami monitorowania zdefiniowanymi w obowiązujących przepisach krajowych i unijnych.

Oferujemy szeroki zakres analiz i wsparcie w naukowe w ocenie uzyskanych wyników pomiarów. Prowadzimy badania zarówno w ramach usługi komercyjnej jak i współpracy naukowej. Każde zapytanie ofertowe rozpatrujemy indywidualnie w zależności od ilości próbek badanych, zakresu analiz i charakteru współpracy.

Oferta badawcza:

 1. Analizy termiczne dla różnego typu materiałów z tworzyw sztucznych:
  • analiza termograwimetryczna (TG) do badania stabilności termicznej i procesu rozkładu materiałów,
  • różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) do określenia czystości materiałów i zmian właściwości fizykochemicznych wynikających z efektów termicznych,
  • spektroskopia w podczerwienie z transformacją Fouriera (FTIR) do pomiarów reakcji w czasie rzeczywistym i oceny wpływu zmiennych na kinetykę reakcji.
  • mikroskopia różnicowo-interferencyjna do badania topografii powierzchni materiałów
 2. Analizy chromatograficzne próbek środowiskowych, przemysłowych i żywności w oznaczaniu takich związków jak:
  • związki perfluorowane: kwas perfluorooktanowy (PFOA),  kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS), perfluorowane kwasy karboksylowe (PFCAs),
  • bromowane opóźniacze zapłonu: heksabromocyklododekan (HBCD), polibromowane etery difenylowe (PBDE),
  • trwałe związki organiczne (TZO) i inne związki powstające w wyniku niepełnego spalania: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny i furany (PCDDs i PCDFs), polichlorowane bifenyle (PCB), formaldehyd,
  • pestycydy: chloroorganiczne, fosforoorganiczne, neonikotynoidy,
  • pozostałości leków: niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), antybiotyki, hormony, antydepresanty, betablokery,
  • inne.

Analityka wymienionych związków prowadzona jest nowoczesnymi metodami w oparciu o stosowanie procedur własnych i sprecyzowanych w aktualnie obowiązujących wymaganiach normatywnymi, dyrektywach unijnych i rozporządzeniach określonych w polskim ustawodawstwie. Pracownia prowadzi przygotowania do uzyskania akredytacji na działalność laboratorium.

Dysponujemy nowoczesną aparaturą i zapleczem laboratoryjnym, między innymi:

Nowości

Akredytowane pomiary gęstości optycznej dymu

22 sierpnia 2023

PCA przyznało CBiA akredytację na pomiary właściwej gęstości optycznej dymu w wyrobach z tworzyw sztucznych i gumy oraz wyrobach, materiałach i obiektach budowlanych metodą testu jednokomorowego. Pomiary są realizowane w Pracowni Analiz Termicznych i Chromatograficznych CBiA.

Pozytywna ocena PCA

3 listopada 2022

Na podstawie wyników oceny przeprowadzonej w dniu 5 lipca 2022 PCA podjęło decyzję o utrzymaniu akredytacji CBiA Nr AB 1622 w dotychczasowym zakresie akredytacji.

Akredytowana pomiary pyłów PM2,5 i PM10

1 września 2021

PCA przyznało CBiA akredytację na pomiary stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 w powietrzu atmosferycznym metodą rozpraszania światła. Pomiary są realizowane w Pracowni Badań Środowiska CBiA.

Trzy nowe akredytowane metody!

21 września 2020

PCA przyznało CBiA akredytację na trzy metody pomiarowe obejmujące badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza, w tym pomiary stężenia ozonu metodą fotometrii w nadfiolecie, stężenia tlenków azotu metodą chemiluminescencyjną oraz stężenia ditlenku siarki metodą fluorescencji w nadfiolecie. Pomiary są realizowane w Pracowni Badań Środowiska CBiA.

Potwierdzenie zgodności systemu zarządzania z nową normą

21 września 2020

Na podstawie wyników oceny przeprowadzonej w dniach 9-10 lipca 2020 roku PCA potwierdziło zgodność systemu zarządzania Centrum Badań i Analiz z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Symbol akredytacji