Flaga Polski
United Kingdom Flag
Strona główna Oferta Polityka jakości Akredytacja Kontakt

OFERTA BADAWCZA

Opis z dnia 27.09.2023

Analizy akredytowane

Obecnie w ramach posiadanej akredytacji CBiA wykonuje następujące analizy:

 1. Pomiar stężenia pierwiastków (wymienionych w zakresie akredytacji) w wodzie i ściekach oczyszczonych metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej z całkowitym odbiciem wiązki padającej (TXRF) zgodnie z procedurą PT5.2 wydanie 9 z dnia 19.10.2017 r.
 2. Pomiar stężenia pierwiastków (wymienionych w zakresie akredytacji) w glebie metodą rentgenowskiej analizy fluoroscencyjnej z dyspersją długości fali (WDXRF) zgodnie z normą ISO 18227:2014.
 3. Pomiar stężenia ozonu (O3) w powietrzu atmosferycznym metodą fotometrii w nadfiolecie zgodnie z normą PN-EN 14625:2013-02.
 4. Pomiar stężenia tlenku azotu (NO), ditlenku azotu (NO2) oraz tlenków azotu (NOx) w powietrzu atmosferycznym metodą chemiluminescencyjną zgodnie z normą PN-EN 14211:2013-02.
 5. Pomiar stężenia ditlenku siarki (SO2) w powietrzu atmosferycznym metodą fluorescencji w nadfiolecie zgodnie z normą PN-EN 14212:2013-02, PN-EN 14212:2013-02/AC:2014-06.
 6. Pomiar stężenia pyłów zawieszonych (PM2,5 i PM10) w powietrzu atmosferycznym metodą rozpraszania światła zgodnie z normą PN-EN 16450:2017-05.
 7. Pomiar właściwej gęstości optycznej dymu w wyrobach z tworzyw sztucznych i gumy oraz wyrobach, materiałach i obiektach budowlanych metodą testu jednokomorowego zgodnie z normą PN-EN ISO 5659-2:2017-08

Szczegółowy zakres akredytacji można pobrać tutaj: Zakres akredytacji

Analizy nieakredytowane:

 1. Analiza składu chemicznego próbek proszkowych metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD).
 2. Pomiar stężenia pierwiastków w próbkach ciekłych (krew, surowica krwi, mocz, różnorodne roztwory przemysłowe) i materiałach ulegających mineralizacji (tkanki ludzkie, produkty żywnościowe, materiał roślinny i zwierzęcy) metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej z całkowitym odbiciem wiązki padającej (TXRF).
 3. Pomiar stężenia pierwiastków w próbkach stałych oraz sproszkowanych (gliny, osady rzeczne, minerały, pyły, metale i ich stopy, materiały budowlane, monety, ozdoby, materiały ceramiczne) metodą rentgenowskiej analizy fluoroscencyjnej z dyspersją długości fali (WDXRF).
 4. Analizy termiczne dla różnego typu materiałów z tworzyw sztucznych:
  • analiza termograwimetryczna (TG) do badania stabilności termicznej i procesu rozkładu materiałów,
  • różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) do określenia czystości materiałów i zmian właściwości fizykochemicznych wynikających z efektów termicznych,
  • spektroskopia w podczerwienie z transformacją Fouriera (FTIR) do pomiarów reakcji w czasie rzeczywistym i oceny wpływu zmiennych na kinetykę reakcji,
  • mikroskopia różnicowo-interferencyjna do badania topografii powierzchni materiałów.
 5. Analizy chromatograficzne próbek środowiskowych, przemysłowych i żywności w oznaczaniu takich związków jak:
  • związki perfluorowane: kwas perfluorooktanowy (PFOA), kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS), perfluorowane kwasy karboksylowe (PFCAs),
  • bromowane opóźniacze zapłonu: heksabromocyklododekan (HBCD), polibromowane etery difenylowe (PBDE),
  • trwałe związki organiczne (TZO) i inne związki powstające w wyniku niepełnego spalania: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny i furany (PCDDs i PCDFs), polichlorowane bifenyle (PCB), formaldehyd,
  • pestycydy: chloroorganiczne, fosforoorganiczne, neonikotynoidy,
  • pozostałości leków: niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), antybiotyki, hormony, antydepresanty, betablokery,
  • inne.

Nowości

Akredytowane pomiary gęstości optycznej dymu

22 sierpnia 2023

PCA przyznało CBiA akredytację na pomiary właściwej gęstości optycznej dymu w wyrobach z tworzyw sztucznych i gumy oraz wyrobach, materiałach i obiektach budowlanych metodą testu jednokomorowego. Pomiary są realizowane w Pracowni Analiz Termicznych i Chromatograficznych CBiA.

Pozytywna ocena PCA

3 listopada 2022

Na podstawie wyników oceny przeprowadzonej w dniu 5 lipca 2022 PCA podjęło decyzję o utrzymaniu akredytacji CBiA Nr AB 1622 w dotychczasowym zakresie akredytacji.

Akredytowana pomiary pyłów PM2,5 i PM10

1 września 2021

PCA przyznało CBiA akredytację na pomiary stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 w powietrzu atmosferycznym metodą rozpraszania światła. Pomiary są realizowane w Pracowni Badań Środowiska CBiA.

Trzy nowe akredytowane metody!

21 września 2020

PCA przyznało CBiA akredytację na trzy metody pomiarowe obejmujące badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza, w tym pomiary stężenia ozonu metodą fotometrii w nadfiolecie, stężenia tlenków azotu metodą chemiluminescencyjną oraz stężenia ditlenku siarki metodą fluorescencji w nadfiolecie. Pomiary są realizowane w Pracowni Badań Środowiska CBiA.

Potwierdzenie zgodności systemu zarządzania z nową normą

21 września 2020

Na podstawie wyników oceny przeprowadzonej w dniach 9-10 lipca 2020 roku PCA potwierdziło zgodność systemu zarządzania Centrum Badań i Analiz z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Symbol akredytacji