Flaga Polski
United Kingdom Flag
Strona główna Oferta Polityka jakości Akredytacja Kontakt

PRACOWNIA METOD RENTGENOWSKICH

Opis z dnia 22.03.2020

W Pracowni Metod Rentgenowskich do analizy składu i struktury materii wykorzystywane są techniki badawcze bazujące na pomiarze efektów towarzyszących oddziaływaniu promieniowania rentgenowskiego z materią. Do technik tych należą, między innymi, rentgenowska analiza fluorescencyjna z całkowitym odbiciem wiązki padającej (TXRF), rentgenowska analiza fluorescencyjna z dyspersją długości fali (WDXRF), oraz proszkowa dyfrakcja rentgenowska (XRPD)

W Pracowni Metod Rentgenowskich CBiA wykonywane są akredytowane analizy składu pierwiastkowego wody i ścieków oczyszczonych z wykorzystaniem metody TXRF oraz gleby z wykorzystaniem metody WDXRF.

Metoda TXRF - spektrometr rentgenowski Picofox S2 (Bruker)

W spektrometrze Picofox S2 promieniowanie wzbudzające wytwarzane jest w lampie rentgenowskiej z anodą molibdenową (Mo), o mocy 30 W. Maksymalne napięcie lampy to 50 kV, a maksymalne natężenie 600 µA. Lampa chłodzona jest powietrzem. Promieniowanie pierwotne po odbiciu od monochromatora (monochromatyzacja promieniowania) pada pod bardzo małym kątem (zjawisko całkowitego odbicia promieniowania rentgenowskiego) na kwarcową podkładkę, na której umieszczona jest analizowana próbka. Wzbudzone w próbce promieniowanie charakterystyczne rejestrowane jest w detektorze SDD (XFlash) umieszczonym w pobliżu próbki.

Spektrometr Picofox S2

Zalety metody:

 • jednoczesny pomiar pierwiastków od aluminium (Al) do uranu(U) (z powodów technicznych za wyjątkiem pierwiastków z zakresu od Zr do Ru),
 • mała wymagana masa/objętość próbek: masa od ng do pg, objętość rzędu 5-10 ml,
 • analiza próbek ciekłych i materiałów ulegających mineralizacji,
 • krótki standardowy czas pomiaru (~15 min),
 • wysoka wykrywalność rzędu kilku ppb (0.0000001 %).

Spektrometr Pikofox S2

Rodzaje badanych próbek:

 • środowiskowe i przemysłowe (woda, ścieki oczyszczone, roztwory przemysłowe),
 • ludzki materiał biologiczny (krew, surowica, mocz, włosy),
 • biologiczne (materiał roślinny i zwierzęcy).

Metoda WDXRF - spektrometr rentgenowski AXIOS (PANalytical)

W spektrometrze Axios promieniowanie wzbudzające wytwarzane jest w lampie rentgenowskiej z anodą rodową (Rh), o mocy 2,4 kW. Emitowane z próbki promieniowanie charakterystyczne, formowane przez układ kolimatorów, pada na kryształ analizujący, który odbija tylko promieniowanie spełniające warunek Bragga. Spektrometr AXIOS wyposażony jest w pięć kryształów: LiF (200), Ge (111), PE (002), PX1, LiF (220), umożliwiających analizę promieniowania w szerokim zakresie długości fali (energii). Detekcja promieniowania odbywa się przy wykorzystaniu dwóch detektorów promieniowania rentgenowskiego: detektora przepływowego (optymalny dla pierwiastków o liczbie atomowej do żelaza Fe (Z=26)) i detektora scyntylacyjnego (dla pierwiastków cięższych od Fe).

Spektrometr Axios

Zalety metody:

 • jednoczesny pomiar pierwiastków od tlenu (O) do uranu (U),
 • możliwy nieniszczący charakter analizy,
 • analiza próbek stałych, proszkóworaz cieczy,
 • standardowy czas pomiaru(~30 min),
 • dobra wykrywalność rzędu kilku ppm (0.0001 %).

Spektrometr Pikofox S2

Rodzaje badanych próbek:

 • środowiskowe i przemysłowe (gleby, gliny, osady rzeczne, minerały),
 • przemysłowe (pyły, metale i ich stopy, materiały budowlane)
 • archeologiczne (monety, ozdoby, materiały ceramiczne)
 • biologiczne(materiał roślinny i zwierzęcy).

Nowości

Akredytowana analiza pyłów PM2,5 i PM10

1 września 2021

PCA rozszerzyło zakres akredytacji CBiA
i przyznało Pracowni Badań Środowiska, wchodzącej w skład Centrum, akredytację na badania stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 w powietrzu atmosferycznym.

Trzy nowe akredytowane metody!

21 września 2020

PCA rozszerzyło zakres akredytacji CBiA
i przyznało Pracowni Badań Środowiska, wchodzącej w skład Centrum, akredytację na trzy metody pomiarowe obejmujące badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza.

Potwierdzenie zgodności systemu zarządzania z nową normą

21 września 2020

Na podstawie wyników oceny przeprowadzonej w dniach 9-10 lipca 2020 roku PCA potwierdziło zgodność systemu zarządzania Centrum Badań i Analiz z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Przekształcenie LMR w Centrum Badań i Analiz

28 listopada 2019

Przekształcenie Laboratorium Metod Rentgenowskich w Centrum Badań i Analiz, które od teraz będzie funkcjonowało w ramach Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uzyskanie akredytacji

28 września 2016

LMR uzyskało akredytację! Zakres akredytacji obejmuje analizę pierwiastkową wody i ścieków oczyszczonych metodą TXRF oraz gleby metodą WDXRF.

Symbol akredytacji