Flaga Polski
United Kingdom Flag
Strona główna Oferta Polityka jakości Akredytacja Kontakt

STRONA GŁÓWNA

Opis z dnia 02.04.2023

Informacje podstawowe

Centrum Badań i Analiz (CBiA) jest samodzielną jednostką funkcjonującą w strukturze Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK). Centrum zostało utworzone decyzją Rektora i powstało w wyniku przekształcenia Laboratorium Metod Rentgenowskich. Aktualnie w skład CBiA wchodzą 3 pracownie: Pracownia Metod Rentgenowskich (PMR), Pracownia Badań Środowiska (PBŚ) oraz Pracownia Analiz Termicznych i Chromatograficznych (PATCh). PMR zostało wyodrębnione z Laboratorium Spektrometrii Rentgenowskiej Instytutu Fizyki UJK, PBŚ z Laboratorium Badań Środowiska (LBŚ), funkcjonującego wcześniej w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska, natomiast PATCh zostało wyodrębnione z Laboratorium Badań Środowiska oraz Zespołu Laboratoriów Geomorfologiczno-Hydrologicznych. Laboratoria powstały w ramach projektu "Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego" (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych).

Centrum jest jednostka usługowo-badawczą, której celem jest:

  • prowadzenie badań naukowych,
  • realizacja prac zlecanych przez inne podmioty, w tym podmioty gospodarcze.

Organizację Centrum określają wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, którego zasady regulowane są normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Obecnie w skład Centrum wchodzą trzy pracownie:

  • Pracownia Metod Rentgenowskich (PMR)
  • Pracownia Badań Środowiska (PBŚ)
  • Pracownia Analiz Termicznych i Chromatograficznych (PATCh)

Kadra

Skład osobowy CBiA stanowią pracownicy Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych i doktoranci Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oddelegowani przez Rektora do pracy w Centrum:

Pełnomocnik Rektora ds. CBiA oraz kierownik Centrum
dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

Kierownik Jakości CBiA
dr hab. Aldona Kubala-Kukuś, prof. UJK

Pracownia Metod Rentgenowskich (PMR)

dr hab. Aldona Kubala-Kukuś, prof. UJK - pełniąca obowiązki Kierownika Pracowni,
dr Ilona Stabrawa,
mgr Karol Szary,
mgr inż. Regina Stachura - doktorantka,
mgr inż. Grzegorz Wesołowski - doktorant.

Pracownia Badań Środowiska (PBŚ)

dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK - Kierownik Pracowni,
dr Mirosław Szwed,
dr inż. Joanna Przybylska,
mgr Aneta Kozłowska.

Pracownia Analiz Termicznych i Chromatograficznych (PATCh)

dr hab. inż. Przemysław Rybiński, prof. UJK – Kierownik Pracowni,
dr Monika Żelezik,
mgr inż. Iwona Grochowalska,
mgr Arkadiusz Głowacki - doktorant.

Nowości

Akredytowane pomiary gęstości optycznej dymu

22 sierpnia 2023

PCA przyznało CBiA akredytację na pomiary właściwej gęstości optycznej dymu w wyrobach z tworzyw sztucznych i gumy oraz wyrobach, materiałach i obiektach budowlanych metodą testu jednokomorowego. Pomiary są realizowane w Pracowni Analiz Termicznych i Chromatograficznych CBiA.

Pozytywna ocena PCA

3 listopada 2022

Na podstawie wyników oceny przeprowadzonej w dniu 5 lipca 2022 PCA podjęło decyzję o utrzymaniu akredytacji CBiA Nr AB 1622 w dotychczasowym zakresie akredytacji.

Akredytowana pomiary pyłów PM2,5 i PM10

1 września 2021

PCA przyznało CBiA akredytację na pomiary stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 w powietrzu atmosferycznym metodą rozpraszania światła. Pomiary są realizowane w Pracowni Badań Środowiska CBiA.

Trzy nowe akredytowane metody!

21 września 2020

PCA przyznało CBiA akredytację na trzy metody pomiarowe obejmujące badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza, w tym pomiary stężenia ozonu metodą fotometrii w nadfiolecie, stężenia tlenków azotu metodą chemiluminescencyjną oraz stężenia ditlenku siarki metodą fluorescencji w nadfiolecie. Pomiary są realizowane w Pracowni Badań Środowiska CBiA.

Potwierdzenie zgodności systemu zarządzania z nową normą

21 września 2020

Na podstawie wyników oceny przeprowadzonej w dniach 9-10 lipca 2020 roku PCA potwierdziło zgodność systemu zarządzania Centrum Badań i Analiz z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Symbol akredytacji