Flaga Polski
United Kingdom Flag
Strona główna Oferta Polityka jakości Akredytacja Kontakt

STRONA GŁÓWNA

Opis z dnia 21.09.2020

Informacje podstawowe

Centrum Badań i Analiz (CBiA) jest samodzielną jednostką funkcjonującą w strukturze Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK). Centrum zostało utworzone decyzją Rektora i powstało w wyniku przekształcenia Laboratorium Metod Rentgenowskich. Aktualnie w skład CBiA wchodzą 3 pracownie: Pracownia Metod Rentgenowskich (PMR), Pracownia Badań Środowiska (PBŚ) oraz Pracownia Analiz Termicznych i Chromatograficznych (PATCh). PMR zostało wyodrębnione z Laboratorium Spektrometrii Rentgenowskiej Instytutu Fizyki UJK, PBŚ z Laboratorium Badań Środowiska (LBŚ), funkcjonującego wcześniej w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska, natomiast PATCh zostało wyodrębnione z Laboratorium Badań Środowiska oraz Zespołu Laboratoriów Geomorfologiczno-Hydrologicznych. Laboratoria powstały w ramach projektu "Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego" (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych).

Centrum jest jednostka usługowo-badawczą, której celem jest:

  • prowadzenie badań naukowych,
  • realizacja prac zlecanych przez inne podmioty, w tym podmioty gospodarcze.

Organizację Centrum określają wymagania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, którego zasady regulowane są normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Obecnie w skład Centrum wchodzą trzy pracownie:

  • Pracownia Metod Rentgenowskich (PMR)
  • Pracownia Badań Środowiska (PBŚ)
  • Pracownia Analiz Termicznych i Chromatograficznych (PATCh)

Kadra

Skład osobowy CBiA stanowią pracownicy Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych i doktoranci Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oddelegowani przez Rektora do pracy w Centrum:

Pełnomocnik Rektora ds. CBiA oraz kierownik Centrum
dr hab. Dariusz Banaś, prof. UJK

Kierownik Jakości CBiA
dr hab. Aldona Kubala-Kukuś, prof. UJK

Pracownia Metod Rentgenowskich (PMR)

dr hab. Aldona Kubala-Kukuś, prof. UJK - pełniąca obowiązki Kierownika Pracowni,
mgr Ilona Stabrawa,
mgr Karol Szary,
mgr inż. Regina Stachura - doktorantka

Pracownia Badań Środowiska (PBŚ)

prof. dr hab. Marek Jóźwiak - Kierownik Pracowni,
dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK,
mgr Mirosław Szwed,
mgr Aneta Kozłowska,
mgr inż. Joanna Przybylska - doktorantka

Pracownia Analiz Termicznych i Chromatograficznych (PATCh)

dr hab. inż. Przemysław Rybiński prof. UJK – Kierownik Pracowni,
mgr inż. Iwona Grochowalska,
PATCh współpracuje ściśle z dr inż. Joanną Kuc z Politechniki Krakowskiej

Nowości

Trzy nowe akredytowane metody!

21 września 2020

PCA rozszerzyło zakres akredytacji CBiA i przyznało Pracowni Badań Środowiska wchodzącej w skład Centrum akredytację na trzy metody pomiarowe obejmujące badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza.

Potwierdzenie zgodności systemu zarządzania z nową normą

21 września 2020

Na podstawie wyników oceny przeprowadzonej w dniach 9-10 lipca 2020 roku PCA potwierdziło zgodność systemu zarządzania Centrum Badań i Analiz z wymaganiami nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Przekształcenie LMR w Centrum Badań i Analiz

28 listopada 2019

Przekształcenie Laboratorium Metod Rentgenowskich w Centrum Badań i Analiz, które od teraz będzie funkcjonowało w ramach Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uzyskanie akredytacji

28 września 2016

LMR uzyskało akredytację! Zakres akredytacji obejmuje analizę pierwiastkową wody i ścieków oczyszczonych metodą TXRF oraz gleby metodą WDXRF.

Symbol akredytacji

Utworzenie Laboratorium Metod Rentgenowskich

2 kwietnia 2015

Decyzją Rektora UJK w Instytucie Fizyki zostało utworzone Laboratorium Metod Rentgenowskich.