Flaga Polski
United Kingdom Flag
Main Page Offer Quality politics Accreditation Contact

LABORATORY OF THERMAL AND CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS

Opis z dnia 15.09.2020

Pracownia Analiz Termicznych i Chromatograficznych specjalizuje się badaniu właściwości termicznych różnego typu materiałów ogniotrwałych i komponentów oraz tworzyw sztucznych, a także oznaczaniem szerokiej gamy szkodliwych zanieczyszczeń organicznych w próbkach środowiskowych, przemysłowych i w żywności.

Pomysłodawcą do stworzenia Pracowni był nasz mentor śp. Profesor Adam Grochowalski, kierownik Akredytowanego Laboratorium Analiz Śladowych Politechniki Krakowskiej.  Jego pasja i zaangażowanie podparte ogromną wiedzą i doświadczeniem stały się inspiracją do wdrażania kolejnych metod badawczych, a wieloletnia współpraca między Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a Politechniką Krakowską zaowocowała realizacją nowych przedsięwzięć w zakresie naukowym jaki i komercyjnym.

Z usług Pracowni Analiz Termicznych i Chromatograficznych mogą skorzystać zarówno uczelniane i komercyjne jednostki badawczo – naukowe, jednostki urzędowe prowadzące kontrolę podmiotów korzystających ze środowiska oraz firmy produkcyjne czy usługowe, dla których istotne jest przeprowadzanie badań stabilności termicznej, ocena właściwości fizykochemicznych badanych próbek i ich czystości oraz oznaczenie zawartości związków chemicznych, ksenobiotyków czy zanieczyszczeń organicznych objętych wymogami monitorowania zdefiniowanymi w obowiązujących przepisach krajowych i unijnych.

Oferujemy szeroki zakres analiz i wsparcie w naukowe w ocenie uzyskanych wyników pomiarów. Prowadzimy badania zarówno w ramach usługi komercyjnej jak i współpracy naukowej. Każde zapytanie ofertowe rozpatrujemy indywidualnie w zależności od ilości próbek badanych, zakresu analiz i charakteru współpracy.

Oferta badawcza:

 1. Analizy termiczne dla różnego typu materiałów z tworzyw sztucznych:
  • analiza termograwimetryczna (TG) do badania stabilności termicznej i procesu rozkładu materiałów,
  • różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) do określenia czystości materiałów i zmian właściwości fizykochemicznych wynikających z efektów termicznych,
  • spektroskopia w podczerwienie z transformacją Fouriera (FTIR) do pomiarów reakcji w czasie rzeczywistym i oceny wpływu zmiennych na kinetykę reakcji.
  • mikroskopia różnicowo-interferencyjna do badania topografii powierzchni materiałów
 2. Analizy chromatograficzne próbek środowiskowych, przemysłowych i żywności w oznaczaniu takich związków jak:
  • związki perfluorowane: kwas perfluorooktanowy (PFOA),  kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS), perfluorowane kwasy karboksylowe (PFCAs),
  • bromowane opóźniacze zapłonu: heksabromocyklododekan (HBCD), polibromowane etery difenylowe (PBDE),
  • trwałe związki organiczne (TZO) i inne związki powstające w wyniku niepełnego spalania: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny i furany (PCDDs i PCDFs), polichlorowane bifenyle (PCB), formaldehyd,
  • pestycydy: chloroorganiczne, fosforoorganiczne, neonikotynoidy,
  • pozostałości leków: niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), antybiotyki, hormony, antydepresanty, betablokery,
  • inne.

Analityka wymienionych związków prowadzona jest nowoczesnymi metodami w oparciu o stosowanie procedur własnych i sprecyzowanych w aktualnie obowiązujących wymaganiach normatywnymi, dyrektywach unijnych i rozporządzeniach określonych w polskim ustawodawstwie. Pracownia prowadzi przygotowania do uzyskania akredytacji na działalność laboratorium.

Dysponujemy nowoczesną aparaturą i zapleczem laboratoryjnym, między innymi:

News

Positive PCA assessment

November 3, 2022

Based on the results of the assessment carried out on July 5, 2022, PCA decided to maintain the CBiA accreditation No. AB 1622 in the current scope of accreditation.

Accredited PM2.5 and PM10 analysis

September 1, 2021

PCA granted CBiA accreditation for measuring the concentration of particulate matter PM2.5 and PM10 in the atmospheric air using the light scattering method. The research is carried out in the Environmental Research Laboratory of CBiA.

Three new accredited methods!

September 21, 2020

PCA granted CBiA accreditation for three measurement methods involving chemical testing and air sampling, including measurements of ozone concentration by ultraviolet photometry, nitrogen oxide concentration by chemiluminescence method and sulfur dioxide concentration by ultraviolet fluorescence method. The research is carried out in the Environmental Research Laboratory of CBiA.

Confirmation of the compliance of the management system with the new standard

September 21, 2020

Based on the results of the assessment carried out on 9-10 July 2020, PCA confirmed that the management system of the Center for Research and Analysis meets the requirements of the PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 standard.

Transformation of the LMR into the Center for Research and Analysis

28 November 2019

Transformation of the Laboratory of X-ray Methods into the Center for Research and Analysis, which will now function as part of the Faculty of Natural Sciences of the Jan Kochanowski University in Kielce

Accreditation

28 September 2016

LMR has been accredited! The scope of accreditation includes elemental analysis of water and treated wastewater by the TXRF method and soil by the WDXRF method.

Symbol akredytacji

Establishment of the Laboratory of X-ray Methods

2 April 2015

Rector of the UJK established the Laboratory of X-ray Methods at the Institute of Physics UJK.