Flaga Polski
United Kingdom Flag
Main Page Offer Quality politics Accreditation Contact

RESEARCH OFFER

Description from 27.09.2023

Accredited analyzes

 1. Pomiar stężenia pierwiastków (wymienionych w zakresie akredytacji) w wodzie i ściekach oczyszczonych metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej z całkowitym odbiciem wiązki padającej (TXRF) zgodnie z procedurą PT5.2 wydanie 9 z dnia 19.10.2017 r.
 2. Pomiar stężenia pierwiastków (wymienionych w zakresie akredytacji) w glebie metodą rentgenowskiej analizy fluoroscencyjnej z dyspersją długości fali (WDXRF) zgodnie z normą ISO 18227:2014.
 3. Pomiar stężenia ozonu (O3) w powietrzu atmosferycznym metodą fotometrii w nadfiolecie zgodnie z normą PN-EN 14625:2013-02.
 4. Pomiar stężenia tlenku azotu (NO), ditlenku azotu (NO2) oraz tlenków azotu (NOx) w powietrzu atmosferycznym metodą chemiluminescencyjną zgodnie z normą PN-EN 14211:2013-02.
 5. Pomiar stężenia ditlenku siarki (SO2) w powietrzu atmosferycznym metodą fluorescencji w nadfiolecie zgodnie z normą PN-EN 14212:2013-02, PN-EN 14212:2013-02/AC:2014-06.
 6. Pomiar właściwej gęstości optycznej dymu w wyrobach z tworzyw sztucznych i gumy oraz wyrobach, materiałach i obiektach budowlanych metodą testu jednokomorowego zgodnie z normą PN-EN ISO 5659-2:2017-08

Szczegółowy zakres akredytacji można pobrać tutaj: Zakres akredytacji

Analizy nieakredytowane:

 1. Analiza składu chemicznego próbek proszkowych metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD).
 2. Analizy termiczne dla różnego typu materiałów z tworzyw sztucznych:
  • analiza termograwimetryczna (TG) do badania stabilności termicznej i procesu rozkładu materiałów,
  • różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC) do określenia czystości materiałów i zmian właściwości fizykochemicznych wynikających z efektów termicznych,
  • spektroskopia w podczerwienie z transformacją Fouriera (FTIR) do pomiarów reakcji w czasie rzeczywistym i oceny wpływu zmiennych na kinetykę reakcji.
  • mikroskopia różnicowo-interferencyjna do badania topografii powierzchni materiałów
 3. Analizy chromatograficzne próbek środowiskowych, przemysłowych i żywności w oznaczaniu takich związków jak:
  • związki perfluorowane: kwas perfluorooktanowy (PFOA), kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS), perfluorowane kwasy karboksylowe (PFCAs),
  • bromowane opóźniacze zapłonu: heksabromocyklododekan (HBCD), polibromowane etery difenylowe (PBDE),
  • trwałe związki organiczne (TZO) i inne związki powstające w wyniku niepełnego spalania: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dioksyny i furany (PCDDs i PCDFs), polichlorowane bifenyle (PCB), formaldehyd,
  • pestycydy: chloroorganiczne, fosforoorganiczne, neonikotynoidy,
  • pozostałości leków: niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), antybiotyki, hormony, antydepresanty, betablokery,
  • inne.

News

Accredited measurements of smoke optical density

August 22, 2023

PCA granted CBiA accreditation for measuring optical density of smoke from plastic and rubber products as well as construction products, materials and objects using the single-chamber test. The measurements are carried out in the Thermal and Chromatographic Research Laboratory of CBiA.

Positive PCA assessment

November 3, 2022

Based on the results of the assessment carried out on July 5, 2022, PCA decided to maintain the CBiA accreditation No. AB 1622 in the current scope of accreditation.

Accredited measurements PM2.5 and PM10 particulate matter

September 1, 2021

PCA granted CBiA accreditation for measuring concentration of particulate matter PM2.5 and PM10 in the atmospheric air using the light scattering method. The measurements are carried out in the Environmental Research Laboratory of CBiA.

Three new accredited methods!

September 21, 2020

PCA granted CBiA accreditation for three measurement methods involving chemical testing and air sampling, including measurements of ozone concentration by ultraviolet photometry, nitrogen oxide concentration by chemiluminescence method and sulfur dioxide concentration by ultraviolet fluorescence method. The measurements are carried out in the Environmental Research Laboratory of CBiA.

Confirmation of the compliance of the management system with the new standard

September 21, 2020

Based on the results of the assessment carried out on 9-10 July 2020, PCA confirmed that the management system of the Center for Research and Analysis meets the requirements of the PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 standard.

Symbol akredytacji